Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 908,373,285,158 1,221,684,318,451 717,497,958,150 977,096,515,746
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 5,159,128,072 27,995,612,802 23,461,040,787 24,607,899,046
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 9,841,748,890 6,841,748,890 6,841,748,890 8,841,748,890
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 726,085,773,682 1,042,318,859,927 532,012,841,084 783,246,506,715
4. Hàng tồn kho 142,392,363,093 116,391,853,142 132,280,873,392 136,718,962,824
5. Tài sản ngắn hạn khác 24,894,271,421 28,136,243,690 22,901,453,997 23,681,398,271
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 288,196,738,711 482,040,219,801 941,475,458,614 1,042,112,191,643
1. Các khoản phải thu dài hạn 1,715,576,834 76,715,576,834 366,591,080,060 408,608,080,060
2. Tài sản cố định 52,131,636,926 57,039,540,121 54,137,625,962 64,867,193,714
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 3,296,853,263 1,667,427,738 2,087,976,151 67,332,502,647
5. Đầu tư tài chính dài hạn 210,776,175,125 331,505,009,183 505,621,169,024 490,380,681,918
6. Tài sản dài hạn khác 20,276,496,563 15,112,665,925 13,037,607,417 10,923,733,304
     Tổng cộng tài sản 1,196,570,023,869 1,703,724,538,252 1,658,973,416,764 2,019,208,707,389
     I - NỢ PHẢI TRẢ 759,365,249,941 1,211,170,706,281 1,165,905,066,726 1,506,066,723,999
1. Nợ ngắn hạn 708,460,730,921 1,117,056,333,085 1,083,660,586,465 1,353,358,365,040
2. Nợ dài hạn 50,904,519,020 94,114,373,196 82,244,480,261 152,708,358,959
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 437,204,773,928 492,553,831,971 493,068,350,038 513,141,983,390
I. Vốn chủ sở hữu 437,204,773,928 492,553,831,971 493,068,350,038 513,141,983,390
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,196,570,023,869 1,703,724,538,252 1,658,973,416,764 2,019,208,707,389