Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 54,697,248,693 61,394,145,138 86,578,027,774 146,212,597,814
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 54,697,248,693 61,394,145,138 86,578,027,774 146,212,597,814
   4. Giá vốn hàng bán 26,993,343,321 34,723,029,998 40,907,607,251 46,380,748,002
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 27,703,905,372 26,671,115,140 45,670,420,523 99,831,849,812
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 7,832,246,688 8,347,532,310 1,103,177,330 4,730,704,382
   7. Chi phí tài chính 16,974,931,623 10,263,453,604 9,793,115,898
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 16,974,931,623 10,263,453,604 9,793,115,898
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,327,852,136 12,205,862,623 11,540,294,880 11,961,747,554
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 29,208,299,924 5,837,853,204 24,969,849,369 82,807,690,742
   12. Thu nhập khác 89,978,000 235,936,255 126,774,728 770,339,763
   13. Chi phí khác 13,000,000 464,994,640 29,804,222 30,438,917
   14. Lợi nhuận khác 76,978,000 -229,058,385 96,970,506 739,900,846
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 29,285,277,924 5,608,794,819 25,066,819,875 83,547,591,588
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 5,857,055,585 -309,850,500 4,962,774,517 12,472,749,152
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 23,428,222,339 5,918,645,319 20,104,045,358 71,074,842,436
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,368,253,081 2,133,855,279 13,253,693,564
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 23,428,222,339 4,550,392,238 17,970,190,079 57,821,148,872
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 369 72 283 911
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức