Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (HNX)
 
 
 
 
   
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2012
(Đã soát xét)
Quý 3-2012 Quý 4-2012 Quý 1-2013 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 89,807,782,451 78,719,957,370 66,927,554,588 70,404,852,311
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 45,936,385,147 38,159,760,228 27,783,962,772 32,858,674,034
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 6,021,275,500 10,026,811,300 30,401,815,200 27,721,383,513
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 33,350,992,601 26,215,983,715 4,752,261,739 5,996,929,133
4. Hàng tồn kho
5. Tài sản ngắn hạn khác 4,499,129,203 4,317,402,127 3,989,514,877 3,827,865,631
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 58,879,397,112 58,556,709,348 43,684,104,345 43,310,486,054
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 7,783,582,307 7,412,209,173 613,733,011 488,554,044
3. Lợi thế thương mại
4. Bất động sản đầu tư
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 46,343,950,000 46,343,950,000 25,314,430,000 25,404,430,000
6. Tài sản dài hạn khác 4,751,864,805 4,800,550,175 17,755,941,334 17,417,502,010
     Tổng cộng tài sản 148,687,179,563 137,276,666,718 110,611,658,933 113,715,338,365
     I - NỢ PHẢI TRẢ 20,261,988,031 10,171,721,656 5,587,646,581 5,821,355,970
1. Nợ ngắn hạn 20,125,383,891 10,035,117,516 5,411,486,581 5,645,195,970
2. Nợ dài hạn 136,604,140 136,604,140 176,160,000 176,160,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 128,425,191,532 127,104,945,062 105,024,012,352 107,893,982,395
1. Vốn chủ sở hữu 128,425,191,532 127,104,945,062 105,024,012,352 107,893,982,395
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 148,687,179,563 137,276,666,718 110,611,658,933 113,715,338,365