Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 466,640,814,091 593,657,811,816 613,147,941,188 804,312,305,352
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,582,910,835 86,637,311,128 116,615,724,965 153,072,426,650
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 45,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 74,185,012,876 84,741,864,840 62,927,402,010 65,396,857,542
4. Hàng tồn kho 356,170,304,563 402,420,168,845 399,379,313,955 509,769,177,869
5. Tài sản ngắn hạn khác 29,702,585,817 19,858,467,003 34,225,500,258 31,073,843,291
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1,252,417,576,983 1,430,895,124,879 1,365,394,787,520 1,315,122,067,286
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 607,359,893,489 1,349,914,446,050 1,207,760,772,930 1,178,792,442,927
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 563,438,286,564 1,270,570,841 1,613,449,895 1,662,483,372
5. Đầu tư tài chính dài hạn 39,992,000,000 39,992,000,000 27,050,400,000 1,884,588,394
6. Tài sản dài hạn khác 41,627,396,930 39,718,107,988 128,970,164,695 132,782,552,593
     Tổng cộng tài sản 1,719,058,391,074 2,024,552,936,695 1,978,542,728,708 2,119,434,372,638
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,029,281,024,074 1,329,444,394,078 1,199,891,718,708 1,210,381,370,769
1. Nợ ngắn hạn 401,461,743,884 677,575,039,500 732,355,214,479 862,133,399,464
2. Nợ dài hạn 627,819,280,190 651,869,354,578 467,536,504,229 348,247,971,305
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 689,777,367,000 695,108,542,617 778,651,010,000 909,053,001,869
I. Vốn chủ sở hữu 689,777,367,000 695,108,542,617 778,651,010,000 909,053,001,869
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,719,058,391,074 2,024,552,936,695 1,978,542,728,708 2,119,434,372,638