Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Giầy Sài Gòn (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2018 2019 2020 2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,047,486,792 6,527,709,064 6,791,158,502 4,988,970,035
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,047,486,792 6,527,709,064 6,791,158,502 4,988,970,035
   4. Giá vốn hàng bán 327,272,750
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 5,720,214,042 6,527,709,064 6,791,158,502 4,988,970,035
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 263,999 410,833 359,296 136,270
   7. Chi phí tài chính 324,016,558 324,002,824 324,004,393 324,011,297
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 324,000,000 324,000,000 324,000,000 324,000,000
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,143,752,619 5,970,294,611 6,174,069,099 6,015,645,412
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -747,291,136 233,822,462 293,444,306 -1,350,550,404
   12. Thu nhập khác 1,067,056
   13. Chi phí khác 57,506,388 358,030,276 103,085,001 286,922,269
   14. Lợi nhuận khác -56,439,332 -358,030,276 -103,085,001 -286,922,269
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -803,730,468 -124,207,814 190,359,305 -1,637,472,673
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -803,730,468 -124,207,814 190,359,305 -1,637,472,673
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -803,730,468 -124,207,814 190,359,305 -1,637,472,673
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -259 -40 59 -527
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu -259 -40 59 -527
   21. Cổ tức