Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2016 2017 2018 2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3,783,040,000 3,509,683,650 2,780,745,414 374,585,000
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 26,344,000 5,200,000 6,700,000
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 3,756,696,000 3,504,483,650 2,774,045,414 374,585,000
   4. Giá vốn hàng bán 2,322,425,531 2,185,496,306 1,693,869,382 631,674,151
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,434,270,469 1,318,987,344 1,080,176,032 -257,089,151
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,463,759 1,524,285 129,650 8,252,496
   7. Chi phí tài chính 8,747,317,165 406,198,563
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 57,900,000
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,487,585,607 11,181,390,743 4,477,811,171 1,285,776,995
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -13,799,168,544 -10,267,077,677 -3,397,505,489 -1,534,613,650
   12. Thu nhập khác 49,353,374 38,501,570 72,397,785 41,849,601
   13. Chi phí khác 149,347,609 27,099,192
   14. Lợi nhuận khác -99,994,235 11,402,378 72,397,785 41,849,601
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -13,899,162,779 -10,255,675,299 -3,325,107,704 -1,492,764,049
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 46,780,360
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -13,945,943,139 -10,255,675,299 -3,325,107,704 -1,492,764,049
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -13,945,943,139 -10,255,675,299 -3,325,107,704 -1,492,764,049
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -1,641 -1,207 -391 -176
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức