Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1-2018 Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,346,908,185,042 1,388,877,103,010 1,542,088,779,150 1,547,349,717,577
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 215,422,550,662 188,359,754,091 278,933,436,638 589,586,538,325
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 5,500,000,000 3,500,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 312,116,491,690 343,752,288,943 446,815,540,292 426,178,479,216
4. Hàng tồn kho 805,333,596,821 842,959,293,852 806,026,197,419 527,362,640,853
5. Tài sản ngắn hạn khác 8,535,545,869 10,305,766,124 10,313,604,801 4,222,059,183
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 404,121,790,419 406,348,112,501 409,176,900,401 421,202,852,962
1. Các khoản phải thu dài hạn 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000
2. Tài sản cố định 14,347,149,399 13,787,024,262 13,886,578,044 13,899,828,927
3. Bất động sản đầu tư 131,226,625,341 130,529,836,746 129,833,048,151 129,136,259,556
4. Tài sản dở dang dài hạn 2,756,914,451 6,266,982,069 7,945,445,783
5. Đầu tư tài chính dài hạn 242,433,570,457 242,550,992,696 242,605,006,053 254,568,936,321
6. Tài sản dài hạn khác 15,874,445,222 16,483,344,346 16,345,286,084 15,412,382,375
     Tổng cộng tài sản 1,751,029,975,461 1,795,225,215,511 1,951,265,679,551 1,968,552,570,539
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,161,026,098,288 1,194,972,761,398 1,378,034,019,978 1,298,972,827,185
1. Nợ ngắn hạn 962,344,398,576 985,728,702,269 1,124,260,808,568 1,044,952,495,794
2. Nợ dài hạn 198,681,699,712 209,244,059,129 253,773,211,410 254,020,331,391
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 590,003,877,173 600,252,454,113 573,231,659,573 669,579,743,354
I. Vốn chủ sở hữu 589,827,117,658 600,075,694,598 573,054,900,058 669,402,983,839
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 176,759,515 176,759,515 176,759,515 176,759,515
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,751,029,975,461 1,795,225,215,511 1,951,265,679,551 1,968,552,570,539