Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4,982,275,379 5,925,614,100 9,017,041,777 5,840,314,339
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 50,000,000
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4,982,275,379 5,925,614,100 9,017,041,777 5,790,314,339
   4. Giá vốn hàng bán 4,428,934,943 5,173,869,612 8,671,616,951 3,153,461,128
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 553,340,436 751,744,488 345,424,826 2,636,853,211
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 212,746,927 169,342 177,066,072 126,305
   7. Chi phí tài chính -2,359,415,919 25,834,600 18,356,628 15,225,122
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 40,584,081 25,834,600 18,356,628 15,225,122
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,589,969,694 961,888,655 1,549,927,127 1,267,748,678
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -1,464,466,412 -235,809,425 -1,045,792,857 1,354,005,716
   12. Thu nhập khác 12,301,656 93,882,014
   13. Chi phí khác 274,177 9,002,584
   14. Lợi nhuận khác 12,027,479 84,879,430
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -1,452,438,933 -235,809,425 -960,913,427 1,354,005,716
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -1,600,000,000
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 147,561,067 -235,809,425 -960,913,427 1,354,005,716
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 147,561,067 -235,809,425 -960,913,427 1,354,005,716
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức