Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 56,815,923,991 59,029,553,774 55,489,803,883 32,584,813,285
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 5,376,863,629 1,838,430,336 2,324,878,012 424,788,745
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 17,022,967,360 19,759,645,610 19,173,086,817 5,587,769,604
4. Hàng tồn kho 33,659,354,101 36,946,939,549 33,712,984,634 26,276,289,331
5. Tài sản ngắn hạn khác 756,738,901 484,538,279 278,854,420 295,965,605
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 326,750,006,756 310,214,519,437 309,093,793,799 316,127,084,883
1. Các khoản phải thu dài hạn 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
2. Tài sản cố định 319,035,907,160 301,166,036,190 295,252,489,328 302,977,532,619
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 1,163,134,977 1,397,736,339 2,838,959,852 630,000,000
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 6,545,964,619 7,645,746,908 10,997,344,619 12,514,552,264
     Tổng cộng tài sản 383,565,930,747 369,244,073,211 364,583,597,682 348,711,898,168
     I - NỢ PHẢI TRẢ 184,389,437,096 171,800,452,716 161,189,427,577 161,576,900,529
1. Nợ ngắn hạn 110,976,022,354 94,933,024,959 84,321,999,820 93,752,699,566
2. Nợ dài hạn 73,413,414,742 76,867,427,757 76,867,427,757 67,824,200,963
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 199,176,493,651 197,443,620,495 203,394,170,105 187,134,997,639
I. Vốn chủ sở hữu 199,176,493,651 197,443,620,495 203,394,170,105 187,134,997,639
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 383,565,930,747 369,244,073,211 364,583,597,682 348,711,898,168