Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 49,016,039,684 19,244,138,990 33,405,042,678 21,392,527,133
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 49,016,039,684 19,244,138,990 33,405,042,678 21,392,527,133
   4. Giá vốn hàng bán 37,890,847,378 14,088,547,917 25,328,871,875 16,138,084,418
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,125,192,306 5,155,591,073 8,076,170,803 5,254,442,715
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,042,724,160 105,143,024 200,568,831 27,191,274
   7. Chi phí tài chính 206,286,976 127,250,604 -127,910,677 44,393,304
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 50,400,000
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 3,773,269,814 1,668,084,088 1,742,921,345 859,270,654
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,167,747,376 1,265,936,526 2,192,522,766 2,155,213,157
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,020,612,300 2,199,462,879 4,469,206,200 2,222,756,874
   12. Thu nhập khác 5,005,265,172
   13. Chi phí khác 30,504,602 958
   14. Lợi nhuận khác 4,974,760,570 -958
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,020,612,300 2,199,462,879 9,443,966,770 2,222,755,916
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,143,926,460 451,892,576 663,910,963 457,151,375
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4,876,685,840 1,747,570,303 8,780,055,807 1,765,604,541
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 4,876,685,840 1,747,570,303 8,780,055,807 1,765,604,541
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức