Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 446,484,898,122 549,579,807,175 550,707,158,900 569,518,719,783
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 39,285,730,384 149,085,625,568 73,322,045,260 78,867,772,639
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 200,000,000 200,000,000 61,200,000,000 89,764,273,754
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 97,136,856,877 108,393,429,295 111,655,948,827 114,438,440,039
4. Hàng tồn kho 305,516,545,059 291,845,887,677 303,098,872,106 286,448,233,351
5. Tài sản ngắn hạn khác 4,345,765,802 54,864,635 1,430,292,707
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 156,556,758,950 154,040,634,340 153,733,100,627 152,306,292,454
1. Các khoản phải thu dài hạn 30,227,734,383 30,133,713,877 30,114,813,877 29,754,160,471
2. Tài sản cố định 13,396,260,100 13,278,741,890 13,118,298,622 12,962,026,830
3. Bất động sản đầu tư 581,372,342 549,661,115 517,949,888 6,190,953,288
4. Tài sản dở dang dài hạn 80,918,617,968 82,790,668,409 82,972,549,736 79,039,875,137
5. Đầu tư tài chính dài hạn 4,384,000,000 4,384,000,000 4,384,000,000 4,384,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 27,048,774,157 22,903,849,049 22,625,488,504 19,975,276,728
     Tổng cộng tài sản 603,041,657,072 703,620,441,515 704,440,259,527 721,825,012,237
     I - NỢ PHẢI TRẢ 387,182,205,519 420,557,060,359 419,980,784,617 444,923,125,615
1. Nợ ngắn hạn 387,182,205,519 420,557,060,359 419,980,784,617 444,923,125,615
2. Nợ dài hạn
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 215,859,451,553 283,063,381,156 284,459,474,910 276,901,886,622
I. Vốn chủ sở hữu 215,859,451,553 283,063,381,156 284,459,474,910 276,901,886,622
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 603,041,657,072 703,620,441,515 704,440,259,527 721,825,012,237