Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 360,404,801,208 434,026,793,414 480,873,441,860 491,909,368,705
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 44,222,735,164 71,428,582,001 75,917,214,976 38,436,390,909
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 200,000,000 200,000,000 200,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 88,893,186,560 113,756,680,327 107,212,909,244 118,952,543,412
4. Hàng tồn kho 223,765,430,964 241,984,992,831 297,480,825,965 332,678,345,673
5. Tài sản ngắn hạn khác 3,523,448,520 6,656,538,255 62,491,675 1,642,088,711
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 62,464,805,301 61,872,671,839 60,892,953,963 61,191,264,850
1. Các khoản phải thu dài hạn 31,171,898,884 30,868,565,270 31,638,501,543 31,843,273,596
2. Tài sản cố định 14,308,081,366 14,109,305,345 13,892,717,473 13,723,622,188
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn 4,350,000,000 4,350,000,000 4,350,000,000 4,350,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 12,634,825,051 12,544,801,224 11,011,734,947 11,274,369,066
     Tổng cộng tài sản 422,869,606,509 495,899,465,253 541,766,395,823 553,100,633,555
     I - NỢ PHẢI TRẢ 207,823,021,444 278,826,426,017 320,528,792,215 328,156,477,384
1. Nợ ngắn hạn 207,534,310,790 278,676,426,017 320,458,792,215 328,086,477,384
2. Nợ dài hạn 288,710,654 150,000,000 70,000,000 70,000,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 215,046,585,065 217,073,039,236 221,237,603,608 224,944,156,171
I. Vốn chủ sở hữu 215,046,585,065 217,073,039,236 221,237,603,608 224,944,156,171
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 422,869,606,509 495,899,465,253 541,766,395,823 553,100,633,555