Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,021,491,022,597 1,070,565,076,604 917,993,822,101 788,579,130,862
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,021,491,022,597 1,070,565,076,604 917,993,822,101 788,579,130,862
   4. Giá vốn hàng bán 898,654,588,901 941,685,954,982 808,262,563,968 721,618,569,059
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 122,836,433,696 128,879,121,622 109,731,258,133 66,960,561,803
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 728,648,917 1,592,757,753 182,008,399 808,415,791
   7. Chi phí tài chính 7,785,703,971 4,211,077,621 5,780,240,836 8,993,323,975
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 4,650,134,249 3,912,451,245 5,465,899,276 5,658,768,261
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 101,275,934,403 93,559,229,125 84,935,043,623 57,512,266,596
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 11,284,121,428 28,296,440,815 14,654,967,678 5,294,991,904
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,219,322,811 4,405,131,814 4,543,014,395 -4,031,604,881
   12. Thu nhập khác 245,066,667 14,633,175 596,868 98,399,157
   13. Chi phí khác 4,791,063 -9,158,788 504,765 200,021
   14. Lợi nhuận khác 240,275,604 23,791,963 92,103 98,199,136
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,459,598,415 4,428,923,777 4,543,106,498 -3,933,405,745
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 833,719,683 805,971,295
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,625,878,732 3,622,952,482 4,543,106,498 -3,933,405,745
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 2,625,878,732 3,622,952,482 4,543,106,498 -3,933,405,745
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức