Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,723,484,436 768,544,573 1,859,682,459
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,723,484,436 768,544,573 1,859,682,459
   4. Giá vốn hàng bán 2,400,000,000 1,200,000,000 1,451,774,080
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 323,484,436 -431,455,427 407,908,379
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 134,739 284,898 150,162 48,567
   7. Chi phí tài chính
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 18,000,000
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp -892,314,108 125,701,000 214,808,236
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,197,933,283 -556,871,529 193,250,305 48,567
   12. Thu nhập khác
   13. Chi phí khác 1,590,091
   14. Lợi nhuận khác -1,590,091
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,196,343,192 -556,871,529 193,250,305 48,567
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,196,343,192 -556,871,529 193,250,305 48,567
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 1,196,343,192 -556,871,529 193,250,305 48,567
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 598 -278 97
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức