Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 19,552,883,380 15,794,822,262 55,166,281,961 36,322,478,955
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 19,552,883,380 15,794,822,262 55,166,281,961 36,322,478,955
   4. Giá vốn hàng bán 13,020,275,818 14,220,381,174 24,939,928,119 14,828,767,393
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,532,607,562 1,574,441,088 30,226,353,842 21,493,711,562
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 398,442,080 288,602,609 310,528,215 431,153,384
   7. Chi phí tài chính 3,168,490,625 3,106,530,768 3,272,898,924 2,900,218,818
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 3,167,941,701 3,103,386,927 3,272,898,924 2,900,218,818
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,360,168,145 1,963,448,588 6,869,575,230 2,216,579,604
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,402,390,872 -3,206,935,659 20,394,407,903 16,808,066,524
   12. Thu nhập khác 4,285,500 10,000,000
   13. Chi phí khác 25,930,342 112,166,036 3,306,231
   14. Lợi nhuận khác -25,930,342 -112,166,036 979,269 10,000,000
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,376,460,530 -3,319,101,695 20,395,387,172 16,818,066,524
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 85,963,294 -150,522,837 1,048,579,506 848,298,464
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,290,497,236 -3,168,578,858 19,346,807,666 15,969,768,060
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 1,290,497,236 -3,168,578,858 19,346,807,666 15,969,768,060
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức