Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 511,675,628,639 537,340,838,244 535,051,776,340 518,638,205,583
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 511,675,628,639 537,340,838,244 535,051,776,340 518,638,205,583
   4. Giá vốn hàng bán 315,989,796,019 344,378,040,572 365,147,137,901 314,865,551,607
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 195,685,832,620 192,962,797,672 169,904,638,439 203,772,653,976
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 39,841,029,508 34,243,240,194 54,181,486,711 43,446,963,651
   7. Chi phí tài chính 5,797,538,226 6,150,515,432 8,071,863,229 2,584,789,914
     - Trong đó: Chi phí lãi vay -5,509,584,754 1,699,439,561 2,768,001,188 1,592,446,490
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 7,013,769,377 7,264,626,072 6,666,697,663 7,800,097,606
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 40,710,611,048 44,407,876,380 56,965,412,039 37,782,057,108
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 196,032,482,231 183,912,272,126 165,715,547,545 214,652,868,211
   12. Thu nhập khác 532,344,104 1,837,712,325 427,181,220 1,088,459,006
   13. Chi phí khác 739,457,341 29,210,690 153,188,871 549,210,559
   14. Lợi nhuận khác -207,113,237 1,808,501,635 273,992,349 539,248,447
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 195,825,368,994 185,720,773,761 165,989,539,894 215,192,116,658
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 7,533,923,236 36,697,792,568 29,918,383,907 42,025,288,837
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 28,894,366,689 -677,170,587 1,473,769,089 -29,438,475
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 159,397,079,069 149,700,151,780 134,597,386,898 173,196,266,296
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 35,419,917,220 28,607,709,966 29,542,577,975 29,389,905,104
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 123,977,161,849 121,092,441,814 105,054,808,923 143,806,361,192
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 379 370 321 440
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức