Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 290,256,829,941 190,384,980,458 251,320,526,862 154,830,445,647
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 6,811,040 2,755,323 554,609 1,636,021,070
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 290,250,018,901 190,382,225,135 251,319,972,253 153,194,424,577
   4. Giá vốn hàng bán 295,904,709,791 187,108,169,548 244,105,041,094 153,183,934,485
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -5,654,690,890 3,274,055,587 7,214,931,159 10,490,092
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 150,923,127 91,731,433 1,167,420,958 150,897,303
   7. Chi phí tài chính 8,670,272,646 8,399,529,703 8,239,463,167 6,928,309,094
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 8,622,535,330 7,130,331,916 8,056,653,892 6,894,322,812
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 1,051,786,557 1,831,820,019 3,123,535,692 1,764,776,011
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,808,456,010 6,347,256,334 5,794,538,269 5,458,083,214
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -22,034,282,976 -13,212,819,036 -8,775,185,011 -13,989,780,924
   12. Thu nhập khác 2,213,071,824 914,723,824 1,249,545,697 4,789,817,582
   13. Chi phí khác 453,713,991 22,960,866 65,663,473 65,601,884
   14. Lợi nhuận khác 1,759,357,833 891,762,958 1,183,882,224 4,724,215,698
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -20,274,925,143 -12,321,056,078 -7,591,302,787 -9,265,565,226
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành -473,069,508
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -19,801,855,635 -12,321,056,078 -7,591,302,787 -9,265,565,226
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -19,801,855,635 -12,321,056,078 -7,591,302,787 -9,265,565,226
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -1,070 -666 -410 -501
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức