Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,357,735,156,258 2,074,761,194,671 2,233,917,589,421 1,990,161,580,643
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 307,022,694,727 278,751,555,991 198,415,113,685 159,156,702,149
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 958,486,969,352 817,511,701,344 853,912,409,276 952,817,699,615
4. Hàng tồn kho 1,070,319,678,385 970,462,505,104 1,172,337,926,992 870,374,603,931
5. Tài sản ngắn hạn khác 21,905,813,794 8,035,432,232 9,252,139,468 7,812,574,948
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 2,189,130,945,492 2,147,860,699,945 2,176,381,243,444 2,156,117,944,278
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 1,536,486,469,202 1,500,346,337,040 1,498,388,324,741 1,467,156,393,317
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 130,714,751,756 133,491,335,389 148,303,838,313 153,249,898,129
5. Đầu tư tài chính dài hạn 509,847,398,998 501,499,521,855 519,235,857,947 522,095,306,382
6. Tài sản dài hạn khác 12,082,325,536 12,523,505,661 10,453,222,443 13,616,346,450
     Tổng cộng tài sản 4,546,866,101,750 4,222,621,894,616 4,410,298,832,865 4,146,279,524,921
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,979,446,848,180 1,677,724,981,145 1,865,379,888,284 1,463,480,113,566
1. Nợ ngắn hạn 1,848,656,019,147 1,567,317,142,731 1,770,714,445,551 1,423,338,761,508
2. Nợ dài hạn 130,790,829,033 110,407,838,414 94,665,442,733 40,141,352,058
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,567,419,253,570 2,544,896,913,471 2,544,918,944,581 2,682,799,411,355
I. Vốn chủ sở hữu 2,567,419,253,570 2,544,896,913,471 2,544,918,944,581 2,682,799,411,355
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 4,546,866,101,750 4,222,621,894,616 4,410,298,832,865 4,146,279,524,921