Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,420,323,791,120 2,637,583,352,354 2,730,241,560,976
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 450,964,667,264 59,070,943,255 140,115,405,394
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 200,490,790,416 165,000,000,000 490,790,416
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,463,026,166,069 2,105,911,786,709 2,272,097,785,429
4. Hàng tồn kho 302,120,863,600 304,910,190,746 315,647,071,489
5. Tài sản ngắn hạn khác 3,721,303,771 2,690,431,644 1,890,508,248
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 5,144,077,737,298 4,937,742,565,535 4,725,913,184,750
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 4,876,270,935,632 4,702,984,259,067 4,530,586,153,434
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 1,416,854,546 1,416,854,546 1,416,854,546
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 266,389,947,120 233,341,451,922 193,910,176,770
     Tổng cộng tài sản 7,564,401,528,418 7,575,325,917,889 7,456,154,745,726
     I - NỢ PHẢI TRẢ 3,432,350,723,899 3,269,222,446,285 2,924,022,661,343
1. Nợ ngắn hạn 2,939,024,095,764 2,773,471,228,929 2,923,255,527,093
2. Nợ dài hạn 493,326,628,135 495,751,217,356 767,134,250
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 4,132,050,804,519 4,306,103,471,604 4,532,132,084,383
I. Vốn chủ sở hữu 4,132,050,804,519 4,306,103,471,604 4,532,132,084,383
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 7,564,401,528,418 7,575,325,917,889 7,456,154,745,726