Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 119,819,309,895 106,533,343,128 113,183,249,647
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,993,508,422 1,559,510,007 7,061,747,843
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 111,401,468,528 99,435,648,213 100,263,855,525
4. Hàng tồn kho 2,973,950,887 1,914,347,639 1,732,550,479
5. Tài sản ngắn hạn khác 3,450,382,058 3,623,837,269 4,125,095,800
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 987,023,120,774 845,570,803,323 811,688,821,079
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 979,104,450,520 838,077,238,394 803,316,751,785
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 4,432,731,235 4,432,731,235 4,432,731,235
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 3,485,939,019 3,060,833,694 3,939,338,059
     Tổng cộng tài sản 1,106,842,430,669 952,104,146,451 924,872,070,726
     I - NỢ PHẢI TRẢ 5,014,748,235,384 4,993,753,667,223 5,020,472,692,648
1. Nợ ngắn hạn 2,822,550,998,933 2,821,968,322,828 2,848,689,669,253
2. Nợ dài hạn 2,192,197,236,451 2,171,785,344,395 2,171,783,023,395
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU -3,907,905,804,715 -4,041,649,520,772 -4,095,600,621,922
I. Vốn chủ sở hữu -3,907,905,804,715 -4,041,649,520,772 -4,095,600,621,922
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,106,842,430,669 952,104,146,451 924,872,070,726