Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 61,144,694,339 17,144,547,393 22,868,971,951 19,305,469,806
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 61,144,694,339 17,144,547,393 22,868,971,951 19,305,469,806
   4. Giá vốn hàng bán 39,241,291,323 13,036,872,015 21,389,121,723 16,555,151,611
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 21,903,403,016 4,107,675,378 1,479,850,228 2,750,318,195
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 623,681,283 738,964,816 535,439,347 635,045,345
   7. Chi phí tài chính 1,571,874
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết -449,619,221 -277,683,785 -2,139,398,190 -221,303,420
   9. Chi phí bán hàng 1,505,563,660 941,408,579 1,497,507,214 2,753,463,318
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 20,571,901,418 3,627,547,830 -1,623,187,703 410,596,802
   12. Thu nhập khác 1,008,719,616 9,100,000,000
   13. Chi phí khác 2,418,131,606 13,387,650 1,254,652,790 308,550,000
   14. Lợi nhuận khác -1,409,411,990 -13,387,650 7,845,347,210 -308,550,000
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 19,162,489,428 3,614,160,180 6,222,159,507 102,046,802
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,945,468,080 725,306,004 -827,392,104 12,325,799
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 7,590,411 203,562 -25,785,206 9,083,562
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 15,209,430,937 2,888,650,614 7,075,336,817 80,637,441
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 15,209,430,937 2,888,650,614 7,075,336,817 80,637,441
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức