Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2011 2012 2013 2014 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 193,028,638,505 292,929,235,043 945,709,617,559 1,074,231,413,202
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,636,591,673 39,921,238,387 322,520,290,803 383,065,213,383
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 162,000,000,000 2,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 149,045,398,944 187,226,260,114 347,908,948,312 325,703,330,721
4. Hàng tồn kho 36,382,841,453 63,489,895,549 91,800,249,755 328,756,605,612
5. Tài sản ngắn hạn khác 4,963,806,435 2,291,840,993 21,480,128,689 34,706,263,486
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 404,322,561,064 620,489,913,192 915,998,157,385 931,474,891,049
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 281,710,234,660 325,261,849,434 603,079,499,857 624,331,249,591
3. Lợi thế thương mại 6,630,107,347 5,038,881,584 2,652,042,939
4. Bất động sản đầu tư
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 121,258,621,530 287,327,345,025 301,796,274,837 276,397,329,650
6. Tài sản dài hạn khác 1,353,704,874 1,270,611,386 6,083,501,107 28,094,268,869
     Tổng cộng tài sản 597,351,199,569 913,419,148,235 1,861,707,774,944 2,005,706,304,251
     I - NỢ PHẢI TRẢ 325,167,739,292 364,510,850,728 944,250,691,329 1,029,722,881,659
1. Nợ ngắn hạn 206,403,421,591 269,227,485,465 748,376,896,489 898,735,408,249
2. Nợ dài hạn 118,764,317,701 95,283,365,263 195,873,794,840 130,987,473,410
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 272,183,460,277 544,608,688,124 887,531,847,895 974,036,429,521
1. Vốn chủ sở hữu 272,183,460,277 544,608,688,124 887,531,847,895 974,036,429,521
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 4,299,609,383 29,925,235,720 1,946,993,071
     Tổng cộng nguồn vốn 597,351,199,569 913,419,148,235 1,861,707,774,944 2,005,706,304,251