Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 98,796,610,274 130,009,482,094 167,014,966,316 192,775,079,158
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 16,358,320,290 9,331,480,878 24,620,420,997 22,686,986,810
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,000,000,000 78,000,000,000 100,000,000,000 123,077,200,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 50,218,998,910 12,859,284,611 11,527,732,592 18,169,793,827
4. Hàng tồn kho 30,219,291,074 29,818,716,605 30,311,886,645 28,286,275,443
5. Tài sản ngắn hạn khác 554,926,082 554,823,078
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 72,141,975,060 49,663,747,999 71,526,828,796 75,392,249,745
1. Các khoản phải thu dài hạn 47,000,000 47,000,000 56,000,000 56,000,000
2. Tài sản cố định 35,657,974,692 32,631,856,573 33,195,311,744 32,675,702,826
3. Bất động sản đầu tư 35,216,050,697 15,425,495,156 14,677,465,436 13,929,435,716
4. Tài sản dở dang dài hạn 322,800,000 322,800,000 5,065,919,695
5. Đầu tư tài chính dài hạn 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 808,149,671 1,146,596,270 23,508,051,616 23,575,191,508
     Tổng cộng tài sản 170,938,585,334 179,673,230,093 238,541,795,112 268,167,328,903
     I - NỢ PHẢI TRẢ 41,176,940,751 36,430,727,744 89,015,374,256 108,987,443,503
1. Nợ ngắn hạn 40,213,536,951 34,640,051,944 32,878,898,770 49,312,130,466
2. Nợ dài hạn 963,403,800 1,790,675,800 56,136,475,486 59,675,313,037
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 129,761,644,583 143,242,502,349 149,526,420,856 159,179,885,400
I. Vốn chủ sở hữu 129,761,644,583 143,242,502,349 149,526,420,856 159,179,885,400
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 170,938,585,334 179,673,230,093 238,541,795,112 268,167,328,903