Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 80,219,860,294 82,178,630,965 76,550,159,074 82,777,531,458
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 642,198,918 477,367,212 200,080,787 1,501,489,256
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 27,235,433,242 34,124,342,129 26,954,547,739 26,711,585,497
4. Hàng tồn kho 48,160,735,304 44,394,619,191 45,744,594,905 50,776,259,263
5. Tài sản ngắn hạn khác 4,181,492,830 3,182,302,433 3,650,935,643 3,788,197,442
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 28,285,997,631 28,339,784,739 27,229,259,681 26,311,006,266
1. Các khoản phải thu dài hạn 777,548,990 777,548,990 777,548,990 777,548,990
2. Tài sản cố định 22,626,049,900 21,928,531,582 21,274,906,877 20,642,677,696
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 1,969,506,740 1,969,506,740 1,969,506,740 1,969,506,740
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 2,912,892,001 3,664,197,427 3,207,297,074 2,921,272,840
     Tổng cộng tài sản 108,505,857,925 110,518,415,704 103,779,418,755 109,088,537,724
     I - NỢ PHẢI TRẢ 78,339,459,098 82,475,848,843 77,075,512,621 83,115,725,315
1. Nợ ngắn hạn 78,261,261,692 82,397,651,437 76,997,315,215 83,037,527,909
2. Nợ dài hạn 78,197,406 78,197,406 78,197,406 78,197,406
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 30,166,398,827 28,042,566,861 26,703,906,134 25,972,812,409
I. Vốn chủ sở hữu 30,166,398,827 28,042,566,861 26,703,906,134 25,972,812,409
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 108,505,857,925 110,518,415,704 103,779,418,755 109,088,537,724