Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Quý 3-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 47,806,839,376 47,512,032,066 35,114,763,318
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 47,806,839,376 47,512,032,066 35,114,763,318
   4. Giá vốn hàng bán 39,157,212,583 40,398,986,146 30,206,464,596
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 8,649,626,793 7,113,045,920 4,908,298,722
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 355,350,849 3,594,007,568 1,531,022,041
   7. Chi phí tài chính 428,221,935 568,389,332 466,801,581
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 440,707,035 556,674,035 501,546,325
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 242,992,426 217,143,890 154,242,622
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,904,544,188 4,566,764,000 3,501,779,400
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4,429,219,093 5,354,756,266 2,316,497,160
   12. Thu nhập khác 1,620,622,224 57,935,262 81,786,939
   13. Chi phí khác 1,734,094,114 29,584,346
   14. Lợi nhuận khác -113,471,890 28,350,916 81,786,939
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4,315,747,203 5,383,107,182 2,398,284,099
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 814,666,041 1,066,634,716 298,321,520
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,501,081,162 4,316,472,466 2,099,962,579
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 3,501,081,162 4,316,472,466 2,099,962,579
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 243 285 139
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức