Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 791,356,868 11,638,348,978 1,974,406,504 34,000,000
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 791,356,868 11,638,348,978 1,974,406,504 34,000,000
   4. Giá vốn hàng bán 52,308,000 10,945,803,786 1,868,874,371 46,500,000
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 739,048,868 692,545,192 105,532,133 -12,500,000
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 294,904 36,588,680 57,212 5,431
   7. Chi phí tài chính 163,000,000 2,055,291,130 698,037,150 698,037,150
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 163,000,000 2,055,291,130 698,037,150 698,037,150
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 411,019,853 414,607,214 610,424,480
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,138,958,398
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 165,323,919 -2,465,115,656 -1,007,055,019 -1,320,956,199
   12. Thu nhập khác 3,240,998,226
   13. Chi phí khác 163,916,178 735,836,088 129,902,740 1,900,000
   14. Lợi nhuận khác -163,916,178 2,505,162,138 -129,902,740 -1,900,000
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,407,741 40,046,482 -1,136,957,759 -1,322,856,199
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,407,741 40,046,482 -1,136,957,759 -1,322,856,199
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 1,407,741 40,046,482 -1,136,957,759 -1,322,856,199
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức