Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Licogi 13 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2016 Quý 3-2016 Quý 4-2016 Quý 1-2017 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,144,426,605,626 1,385,421,965,069 1,329,291,615,021 1,328,485,413,287
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 13,930,291,291 14,498,693,800 124,387,866,853 98,990,922,157
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 783,307,628,394 1,031,644,444,631 869,495,645,783 827,652,310,928
4. Hàng tồn kho 341,955,226,276 334,644,517,232 333,268,260,165 394,105,224,052
5. Tài sản ngắn hạn khác 5,233,459,665 4,634,309,406 2,139,842,220 7,736,956,150
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 303,687,591,902 300,124,078,205 361,919,276,549 467,597,473,280
1. Các khoản phải thu dài hạn 582,338,000 766,221,364 27,266,221,364 102,053,956,493
2. Tài sản cố định 244,180,733,580 239,124,160,360 233,818,433,857 238,960,924,572
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 42,751,356,764 43,555,671,498 75,135,463,228 110,786,759,240
5. Đầu tư tài chính dài hạn 9,606,809,515 8,716,667,550 18,531,218,035 7,431,218,035
6. Tài sản dài hạn khác 6,566,354,043 7,961,357,433 7,167,940,065 8,364,614,940
     Tổng cộng tài sản 1,448,114,197,528 1,685,546,043,274 1,691,210,891,570 1,796,082,886,567
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,136,298,222,238 1,154,812,523,480 1,176,855,742,556 1,279,694,106,825
1. Nợ ngắn hạn 1,113,205,042,620 1,125,660,428,806 1,134,257,713,010 1,172,104,921,424
2. Nợ dài hạn 23,093,179,618 29,152,094,674 42,598,029,546 107,589,185,401
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 311,815,975,290 530,733,519,794 514,355,149,014 516,388,779,742
I. Vốn chủ sở hữu 311,815,975,290 530,733,519,794 514,355,149,014 516,388,779,742
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,448,114,197,528 1,685,546,043,274 1,691,210,891,570 1,796,082,886,567