Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 508,927,730,813 506,039,624,149 514,654,352,730 517,700,234,479
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 27,696,733,861 5,731,903,440 6,990,441,314 7,966,126,054
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 316,452,989,050 281,147,904,397 285,467,551,980 258,490,235,232
4. Hàng tồn kho 163,457,184,548 216,561,572,141 221,599,075,087 249,522,981,049
5. Tài sản ngắn hạn khác 1,320,823,354 2,598,244,171 597,284,349 1,720,892,144
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 106,439,904,925 109,909,144,230 110,422,777,800 110,108,897,462
1. Các khoản phải thu dài hạn 2,101,810,598 2,131,416,891 2,544,006,015 2,544,006,015
2. Tài sản cố định 79,225,854,011 79,520,859,801 80,052,803,966 79,866,378,983
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 19,803,131,570 22,813,144,317 22,477,198,912 22,398,265,632
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 5,309,108,746 5,443,723,221 5,348,768,907 5,300,246,832
     Tổng cộng tài sản 615,367,635,738 615,948,768,379 625,077,130,530 627,809,131,941
     I - NỢ PHẢI TRẢ 504,987,518,113 505,535,026,754 514,620,380,237 516,739,486,510
1. Nợ ngắn hạn 483,067,595,100 485,997,595,760 496,478,638,499 499,597,489,429
2. Nợ dài hạn 21,919,923,013 19,537,430,994 18,141,741,738 17,141,997,081
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 110,380,117,625 110,413,741,625 110,456,750,293 111,069,645,431
I. Vốn chủ sở hữu 110,380,117,625 110,413,741,625 110,456,750,293 111,069,645,431
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 615,367,635,738 615,948,768,379 625,077,130,530 627,809,131,941