Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 174,994,834,060 154,146,561,212 236,895,116,835 106,383,523,537
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 174,994,834,060 154,146,561,212 236,895,116,835 106,383,523,537
   4. Giá vốn hàng bán 156,730,382,860 135,702,932,238 216,179,698,238 91,124,403,904
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 18,264,451,200 18,443,628,974 20,715,418,597 15,259,119,633
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 266,965,512 4,016,302 6,242,225 100,543,534
   7. Chi phí tài chính 8,300,051,584 9,585,457,224 9,279,360,122 8,304,072,011
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 8,300,051,584 9,493,433,912 8,887,005,307 8,304,072,011
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 335,731,346 427,437,821 507,827,760 368,717,156
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,158,021,725 7,368,689,046 8,416,235,395 5,884,382,219
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,737,612,057 1,066,061,185 2,518,237,545 802,491,781
   12. Thu nhập khác 359,653,182 827,232,803 282,547,545 187,526,909
   13. Chi phí khác 86,777,125 14,813,163 305,882,404
   14. Lợi nhuận khác 272,876,057 827,232,803 267,734,382 -118,355,495
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,010,488,114 1,893,293,988 2,785,971,927 684,136,286
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 411,599,508 388,760,682 564,237,018 200,789,383
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,598,888,606 1,504,533,306 2,221,734,909 483,346,903
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 1,598,888,606 1,504,533,306 2,221,734,909 483,346,903
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 211 199 293 64
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức