Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 728,291,943,061 807,018,607,035 739,088,580,094 741,144,485,370
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,603,629,190 12,924,389,214 5,453,304,588 2,039,935,901
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 10,300,000,000 10,300,000,000 8,700,000,000 14,800,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 123,386,606,821 174,807,685,591 135,173,928,499 130,314,948,695
4. Hàng tồn kho 586,850,219,042 607,930,908,029 588,633,634,006 592,708,625,392
5. Tài sản ngắn hạn khác 6,151,488,008 1,055,624,201 1,127,713,001 1,280,975,382
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 123,894,019,841 121,196,576,480 113,229,246,780 105,029,068,304
1. Các khoản phải thu dài hạn 1,559,775,000 1,672,775,000 1,672,775,000 1,672,775,000
2. Tài sản cố định 99,410,122,141 95,247,722,142 88,220,721,387 83,932,405,109
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn 649,851,200 649,851,200 649,851,200 649,851,200
6. Tài sản dài hạn khác 22,274,271,500 23,626,228,138 22,685,899,193 18,774,036,995
     Tổng cộng tài sản 852,185,962,902 928,215,183,515 852,317,826,874 846,173,553,674
     I - NỢ PHẢI TRẢ 704,779,946,687 780,962,764,521 705,244,733,177 698,954,540,547
1. Nợ ngắn hạn 696,426,129,224 771,122,143,858 696,578,482,314 691,462,659,484
2. Nợ dài hạn 8,353,817,463 9,840,620,663 8,666,250,863 7,491,881,063
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 147,406,016,215 147,252,418,994 147,073,093,697 147,219,013,127
I. Vốn chủ sở hữu 147,406,016,215 147,252,418,994 147,073,093,697 147,219,013,127
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 852,185,962,902 928,215,183,515 852,317,826,874 846,173,553,674