Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 630,957,570,962 659,123,995,552 674,551,584,649 651,377,663,333
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 9,337,025,192 5,218,631,322 11,801,113,537 3,515,421,958
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 249,208,268,579 272,909,890,838 295,197,848,983 246,015,530,792
4. Hàng tồn kho 372,005,471,228 380,143,719,838 363,530,651,793 397,588,685,797
5. Tài sản ngắn hạn khác 406,805,963 851,753,554 4,021,970,336 4,258,024,786
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 134,461,475,111 136,500,868,987 129,432,769,889 124,446,586,923
1. Các khoản phải thu dài hạn 2,395,211,938 2,395,211,938 2,082,434,937 2,382,434,937
2. Tài sản cố định 120,793,539,112 116,058,635,243 111,309,631,044 106,515,003,183
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn 205,470,000 647,980,000 649,851,200 649,851,200
6. Tài sản dài hạn khác 11,067,254,061 17,399,041,806 15,390,852,708 14,899,297,603
     Tổng cộng tài sản 765,419,046,073 795,624,864,539 803,984,354,538 775,824,250,256
     I - NỢ PHẢI TRẢ 613,846,730,587 642,548,015,747 648,685,770,837 623,195,722,061
1. Nợ ngắn hạn 604,959,839,415 636,192,008,415 644,771,663,234 619,996,792,390
2. Nợ dài hạn 8,886,891,172 6,356,007,332 3,914,107,603 3,198,929,671
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 151,572,315,486 153,076,848,792 155,298,583,701 152,628,528,195
I. Vốn chủ sở hữu 151,572,315,486 153,076,848,792 155,298,583,701 152,628,528,195
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 765,419,046,073 795,624,864,539 803,984,354,538 775,824,250,256