Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2017 Quý 3-2017 Quý 4-2017 Quý 1-2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 588,741,965,698 626,847,019,393 621,451,923,006 596,512,499,794
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 34,874,562,449 16,885,187,063 18,088,201,189 10,949,214,743
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 233,071,420,918 303,742,195,577 281,375,813,632 216,164,807,543
4. Hàng tồn kho 320,537,311,531 305,685,306,305 321,014,465,787 368,263,038,055
5. Tài sản ngắn hạn khác 258,670,800 534,330,448 973,442,398 1,135,439,453
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 157,402,950,795 152,556,214,075 146,046,573,243 139,160,443,964
1. Các khoản phải thu dài hạn 2,523,635,494 2,393,427,494 2,395,211,938 2,395,211,938
2. Tài sản cố định 140,784,044,908 135,270,348,820 130,504,306,857 125,215,899,011
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 554,093,503 554,093,503
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 13,541,176,890 14,338,344,258 13,147,054,448 11,549,333,015
     Tổng cộng tài sản 746,144,916,493 779,403,233,468 767,498,496,249 735,672,943,758
     I - NỢ PHẢI TRẢ 596,173,213,424 626,705,440,638 613,661,054,780 584,539,830,043
1. Nợ ngắn hạn 572,431,992,432 607,025,542,640 598,411,867,975 572,010,542,752
2. Nợ dài hạn 23,741,220,992 19,679,897,998 15,249,186,805 12,529,287,291
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 149,971,703,069 152,697,792,830 153,837,441,469 151,133,113,715
I. Vốn chủ sở hữu 149,971,703,069 152,697,792,830 153,837,441,469 151,133,113,715
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 746,144,916,493 779,403,233,468 767,498,496,249 735,672,943,758