Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2016 Quý 4-2016 Quý 1-2017 Quý 2-2017 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 556,268,668,822 611,936,109,253 556,159,739,389 588,741,965,698
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 75,195,893,181 30,979,305,659 23,495,928,870 34,874,562,449
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 189,326,301,212 267,296,611,238 228,048,374,013 233,071,420,918
4. Hàng tồn kho 291,286,927,497 313,454,144,454 304,109,388,604 320,537,311,531
5. Tài sản ngắn hạn khác 459,546,932 206,047,902 506,047,902 258,670,800
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 171,434,955,230 172,673,870,508 164,791,317,381 157,402,950,795
1. Các khoản phải thu dài hạn 2,749,648,991 2,598,971,673 2,598,971,673 2,523,635,494
2. Tài sản cố định 132,653,123,073 147,296,220,290 141,919,570,849 140,784,044,908
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 11,497,875,784 3,924,980,085 4,091,761,903 554,093,503
5. Đầu tư tài chính dài hạn 5,500,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 19,034,307,382 18,853,698,460 16,181,012,956 13,541,176,890
     Tổng cộng tài sản 727,703,624,052 784,609,979,761 720,951,056,770 746,144,916,493
     I - NỢ PHẢI TRẢ 588,434,179,350 633,226,207,612 566,522,282,346 596,173,213,424
1. Nợ ngắn hạn 553,830,714,645 598,790,484,814 537,024,773,072 572,431,992,432
2. Nợ dài hạn 34,603,464,705 34,435,722,798 29,497,509,274 23,741,220,992
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 139,269,444,702 151,383,772,149 154,428,774,424 149,971,703,069
I. Vốn chủ sở hữu 139,269,444,702 151,383,772,149 154,428,774,424 149,971,703,069
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 727,703,624,052 784,609,979,761 720,951,056,770 746,144,916,493