Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2017 Quý 3-2017 Quý 4-2017 Quý 1-2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 185,343,810,007 180,645,979,135 191,371,686,412 183,630,569,965
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 5,060,185,778 6,008,000,108 10,931,822,998 5,721,660,389
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 515,000,000 515,000,000 2,225,000,000 4,575,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 112,612,171,699 123,038,926,705 137,590,528,621 128,441,982,212
4. Hàng tồn kho 66,535,738,030 50,776,452,944 40,478,468,126 44,247,527,447
5. Tài sản ngắn hạn khác 620,714,500 307,599,378 145,866,667 644,399,917
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 20,475,873,376 21,427,973,864 17,148,653,725 17,418,483,342
1. Các khoản phải thu dài hạn 157,641,000 157,641,000 157,641,000 157,641,000
2. Tài sản cố định 13,622,796,200 13,035,584,415 12,452,271,399 11,906,218,204
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 6,695,436,176 8,234,748,449 4,538,741,326 5,354,624,138
     Tổng cộng tài sản 205,819,683,383 202,073,952,999 208,520,340,137 201,049,053,307
     I - NỢ PHẢI TRẢ 159,738,994,212 155,654,694,437 161,633,036,288 153,932,424,222
1. Nợ ngắn hạn 152,997,069,641 149,347,825,254 155,763,194,933 148,501,569,539
2. Nợ dài hạn 6,741,924,571 6,306,869,183 5,869,841,355 5,430,854,683
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 46,080,689,171 46,419,258,562 46,887,303,849 47,116,629,085
I. Vốn chủ sở hữu 46,080,689,171 46,419,258,562 46,887,303,849 47,116,629,085
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 205,819,683,383 202,073,952,999 208,520,340,137 201,049,053,307