Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Lilama 10 (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 331,160,304,859 258,012,033,512 367,202,619,478 365,007,247,610
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 331,160,304,859 258,012,033,512 367,202,619,478 365,007,247,610
   4. Giá vốn hàng bán 316,866,582,962 248,737,460,429 356,194,077,105 357,484,659,070
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 14,293,721,897 9,274,573,083 11,008,542,373 7,522,588,540
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 146,388,626 199,508,628 1,585,754,719 45,098,082
   7. Chi phí tài chính 2,272,958,541 1,824,765,622 2,069,755,343 2,197,381,833
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 2,272,958,541 1,824,765,622 2,066,302,207 2,197,381,833
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,767,839,339 2,524,593,581 3,823,257,620 548,458,297
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,399,312,643 5,124,722,508 6,701,284,129 4,821,846,492
   12. Thu nhập khác 656,973,564 897,156,874 354,532,173 445
   13. Chi phí khác 710,205,430 1,240,680,425 1,018 121,708,497
   14. Lợi nhuận khác -53,231,866 -343,523,551 354,531,155 -121,708,052
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,346,080,777 4,781,198,957 7,055,815,284 4,700,138,440
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,397,953,442 958,059,470 970,459,999 941,899,133
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4,948,127,335 3,823,139,487 6,085,355,285 3,758,239,307
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 4,948,127,335 3,823,139,487 6,085,355,285 3,758,239,307
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 505 391 622 384
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức