Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Lilama 10 (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 319,910,478,022 276,005,454,903 286,585,267,138 345,883,833,183
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 319,910,478,022 276,005,454,903 286,585,267,138 345,883,833,183
   4. Giá vốn hàng bán 302,737,889,620 261,460,868,084 271,895,284,792 331,434,254,607
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 17,172,588,402 14,544,586,819 14,689,982,346 14,449,578,576
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 860,134,219 127,251,311 749,018,184 36,420,278
   7. Chi phí tài chính 4,957,728,857 3,585,504,804 5,566,054,946 4,244,869,281
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 4,703,749,278 3,585,504,804 3,758,642,466 4,244,869,281
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,569,820,929 5,553,698,013 4,462,931,941 5,008,418,124
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7,505,172,835 5,532,635,313 5,410,013,643 5,232,711,449
   12. Thu nhập khác 236,738,880 663 84,979,179 265,099,043
   13. Chi phí khác 411,190,049 273,800,790 569,428,068 01
   14. Lợi nhuận khác -174,451,169 -273,800,127 -484,448,889 265,099,042
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7,330,721,666 5,258,835,186 4,925,564,754 5,497,810,491
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,467,958,733 1,108,341,558 980,224,281 1,101,376,498
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,862,762,933 4,150,493,628 3,945,340,473 4,396,433,993
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 5,862,762,933 4,150,493,628 3,945,340,473 4,396,433,993
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 599 424 443 449
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức