Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Kosy (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 150,575,645,615 407,688,516,205 900,017,949,547
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 150,575,645,615 407,688,516,205 900,017,949,547
   4. Giá vốn hàng bán 131,419,998,021 366,028,399,635 814,160,852,873
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 19,155,647,594 41,660,116,570 85,857,096,674
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 9,016,151,043 8,999,419,690 220,512,108
   7. Chi phí tài chính 710,182,980 2,671,612,474 6,397,193,603
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 710,182,980 2,671,612,474 6,397,193,603
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 225,809,118 3,699,810,592 3,758,263,039
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,526,618,412 9,397,836,398 15,645,854,258
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 24,709,188,127 34,890,276,796 60,276,297,882
   12. Thu nhập khác 117,089,091
   13. Chi phí khác 93,987,902 1,320,034,820 2,367,922,435
   14. Lợi nhuận khác -93,987,902 -1,320,034,820 -2,250,833,344
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 24,615,200,225 33,570,241,976 58,025,464,538
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 4,078,711,915 7,051,403,730 12,961,546,652
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 20,536,488,310 26,518,838,246 45,063,917,886
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 20,536,488,310 26,518,838,246 45,063,917,886
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 856 645 653
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 856 645 653
   21. Cổ tức