Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 717,416,920,969 728,809,435,854 683,767,844,836 792,188,190,311
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 12,194,649,793 13,794,541,230 8,164,124,167 1,244,435,445
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 5,724,219,833
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 636,794,591,248 661,486,358,386 644,958,966,435 643,596,894,300
4. Hàng tồn kho 67,983,017,854 52,005,204,777 30,193,148,722 132,419,223,718
5. Tài sản ngắn hạn khác 444,662,074 1,523,331,461 451,605,512 9,203,417,015
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 78,473,721,031 77,939,688,164 77,935,190,806 78,717,063,374
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 48,919,182,024 48,617,256,349 48,473,522,816 49,594,535,164
3. Bất động sản đầu tư 24,470,548,843 24,267,683,412 24,064,817,981 23,861,952,550
4. Tài sản dở dang dài hạn 135,288,831 135,288,831 135,288,831 135,288,831
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 4,948,701,333 4,919,459,572 5,261,561,178 5,125,286,829
     Tổng cộng tài sản 795,890,642,000 806,749,124,018 761,703,035,642 870,905,253,685
     I - NỢ PHẢI TRẢ 659,863,193,557 670,688,641,117 625,848,394,332 736,574,673,949
1. Nợ ngắn hạn 659,863,193,557 670,688,641,117 625,848,394,332 736,574,673,949
2. Nợ dài hạn
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 136,027,448,443 136,060,482,901 135,854,641,310 134,330,579,736
I. Vốn chủ sở hữu 136,027,448,443 136,060,482,901 135,854,641,310 134,330,579,736
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 795,890,642,000 806,749,124,018 761,703,035,642 870,905,253,685