Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 453,663,399,311 718,336,628,008 197,054,890,444 284,404,228,293
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 201,725,088 3,398,385,371 76,808,896
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 453,461,674,223 714,938,242,637 196,978,081,548 284,404,228,293
   4. Giá vốn hàng bán 412,624,957,880 690,291,240,948 189,683,604,746 282,447,564,973
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 40,836,716,343 24,647,001,689 7,294,476,802 1,956,663,320
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 16,134,859,147 1,665,143,487 11,610,781,539 13,048,728,635
   7. Chi phí tài chính 39,938,447,743 4,034,349,604 6,604,883,224 6,944,060,577
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 462,447,743 4,034,349,604 6,604,883,224 6,944,060,577
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 2,781,905,358 1,911,850,471 1,572,631,478 2,258,674,480
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25,309,772,777 2,543,330,356 1,902,646,608 4,804,616,420
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -11,058,550,388 17,822,614,745 8,825,097,031 998,040,478
   12. Thu nhập khác 860,410,297 11,041,100 99,000 56,171,230
   13. Chi phí khác 287,812,481 129,511,408 12,371,395 99,738,513
   14. Lợi nhuận khác 572,597,816 -118,470,308 -12,272,395 -43,567,283
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -10,485,952,572 17,704,144,437 8,812,824,636 954,473,195
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành -1,947,237,177 3,540,828,887 1,762,564,928 190,617,512
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -8,538,715,395 14,163,315,550 7,050,259,708 763,855,683
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -8,538,715,395 14,163,315,550 7,050,259,708 763,855,683
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -52 86 43 05
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức