Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Quý 3-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 209,888,268,414 266,940,274,887 523,272,864,824 400,207,437,140
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 5,908,642,297 504,574,674 23,289,475,673 9,173,166,166
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 203,979,626,117 266,435,700,213 499,983,389,151 391,034,270,974
   4. Giá vốn hàng bán 102,184,799,496 115,029,203,549 189,605,153,307 161,821,709,541
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 101,794,826,621 151,406,496,664 310,378,235,844 229,212,561,433
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 241,955,231 110,741,702 106,148,280 757,570,658
   7. Chi phí tài chính 4,154,447,446 3,650,965,355 1,966,532,881 1,295,299,805
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 3,672,918,171 3,227,042,869 838,758,572 185,501,709
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 100,347,728,203 111,532,168,878 180,841,319,433 140,374,494,427
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 21,691,073,255 15,456,328,485 34,013,726,840 27,178,444,740
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -24,156,467,052 20,877,775,648 93,662,804,970 61,121,893,119
   12. Thu nhập khác 3,244,939,960 2,704,904,487 1,389,478,011 593,726,211
   13. Chi phí khác 31,890,796 58,530 50,027,832 12,945,719
   14. Lợi nhuận khác 3,213,049,164 2,704,845,957 1,339,450,179 580,780,492
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -20,943,417,888 23,582,621,605 95,002,255,149 61,702,673,611
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành -6,921,532,220 8,085,632,810 35,235,606,466 18,166,388,791
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 3,416,913,506 -2,330,304,636 -14,906,129,072 -5,243,352,740
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -17,438,799,174 17,827,293,431 74,672,777,755 48,779,637,560
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -17,438,799,174 17,827,293,431 74,672,777,755 48,779,637,560
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức