Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,195,207,436 140,263,549,427 256,332,307,122 27,937,968,854
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,195,207,436 140,263,549,427 256,332,307,122 27,937,968,854
   4. Giá vốn hàng bán 931,912,974 119,286,028,953 198,660,672,177 21,974,919,865
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 263,294,462 20,977,520,474 57,671,634,945 5,963,048,989
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 160,580,523 267,186,023 106,624,153 13,769,312
   7. Chi phí tài chính
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 2,786,163,343 4,074,969,297 6,913,185,286
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,861,398,664
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -2,362,288,358 17,169,737,200 50,865,073,812 3,115,419,637
   12. Thu nhập khác 500,000 206,955,056 283,677,008
   13. Chi phí khác 2,200,000 9,463,578 50,740,739
   14. Lợi nhuận khác -2,200,000 -8,963,578 156,214,317 283,677,008
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -2,364,488,358 17,160,773,622 51,021,288,129 3,399,096,645
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 84,902 3,432,154,725 10,766,020,840 679,819,329
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -2,364,573,260 13,728,618,897 40,255,267,289 2,719,277,316
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -2,364,573,260 13,728,618,897 40,255,267,289 2,719,277,316
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức