Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2017 Quý 1-2018 Quý 2-2018 Quý 3-2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 498,658,374,437 502,722,493,211 547,325,216,520 519,020,926,183
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 23,072,627,881 21,869,403,210 39,466,620,151 82,466,985,012
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 52,300,000,000 18,000,000,000 16,390,000,000 10,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 87,253,184,649 64,663,641,299 56,990,808,009 86,752,084,822
4. Hàng tồn kho 333,038,642,340 390,972,277,532 427,368,870,328 335,877,206,616
5. Tài sản ngắn hạn khác 2,993,919,567 7,217,171,170 7,108,918,032 3,924,649,733
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 102,431,289,458 109,454,313,237 109,423,381,954 108,114,486,344
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 43,964,721,483 43,811,432,402 43,697,310,176 43,610,687,762
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 22,356,845,171 22,368,795,492 22,451,986,435 22,553,963,239
5. Đầu tư tài chính dài hạn 9,951,752,600 9,951,752,600 9,951,752,600 9,951,752,600
6. Tài sản dài hạn khác 26,157,970,204 33,322,332,743 33,322,332,743 31,998,082,743
     Tổng cộng tài sản 601,089,663,895 612,176,806,448 656,748,598,474 627,135,412,527
     I - NỢ PHẢI TRẢ 320,460,844,456 334,808,823,168 382,121,188,454 335,549,419,800
1. Nợ ngắn hạn 320,460,844,456 298,072,582,503 345,384,947,789 335,549,419,800
2. Nợ dài hạn 36,736,240,665 36,736,240,665
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 280,628,819,439 277,367,983,280 274,627,410,020 291,585,992,727
I. Vốn chủ sở hữu 280,628,819,439 277,367,983,280 274,627,410,020 291,585,992,727
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 601,089,663,895 612,176,806,448 656,748,598,474 627,135,412,527