Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1-2017 Quý 2-2017 Quý 3-2017 Quý 4-2017 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 364,150,808,867 410,828,844,178 501,160,581,840 498,658,374,437
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 11,917,465,473 45,951,246,724 79,399,218,434 23,072,627,881
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 19,000,000,000 51,490,000,000 39,590,000,000 52,300,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 122,846,298,179 71,780,471,838 86,985,158,541 87,253,184,649
4. Hàng tồn kho 202,294,647,621 230,806,688,979 294,613,904,452 333,038,642,340
5. Tài sản ngắn hạn khác 8,092,397,594 10,800,436,637 572,300,413 2,993,919,567
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 39,994,772,423 104,891,283,948 103,458,217,977 102,431,289,458
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 9,084,398,542 44,271,299,645 44,118,010,564 43,964,721,483
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 19,854,126,231 22,295,777,565 22,317,454,288 22,356,845,171
5. Đầu tư tài chính dài hạn 9,951,752,600 9,951,752,600 9,951,752,600 9,951,752,600
6. Tài sản dài hạn khác 1,104,495,050 28,372,454,138 27,071,000,525 26,157,970,204
     Tổng cộng tài sản 404,145,581,290 515,720,128,126 604,618,799,817 601,089,663,895
     I - NỢ PHẢI TRẢ 133,066,209,289 234,470,879,110 324,335,218,618 320,460,844,456
1. Nợ ngắn hạn 133,066,209,289 234,470,879,110 324,335,218,618 320,460,844,456
2. Nợ dài hạn
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 271,079,372,001 281,249,249,016 280,283,581,199 280,628,819,439
I. Vốn chủ sở hữu 271,079,372,001 281,249,249,016 280,283,581,199 280,628,819,439
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 404,145,581,290 515,720,128,126 604,618,799,817 601,089,663,895