Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Tasco (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,338,583,548,768 1,144,792,147,989 2,316,172,391,449 2,385,300,809,481
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 329,814,461,490 323,084,151,130 641,553,582,230 613,070,213,571
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 38,558,398,516 24,921,300,000 618,144,607,184 299,260,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 785,678,430,709 613,615,246,767 822,160,342,764 1,334,034,162,338
4. Hàng tồn kho 93,132,114,009 92,487,016,106 78,065,202,671 61,233,836,775
5. Tài sản ngắn hạn khác 91,400,144,044 90,684,433,986 156,248,656,600 77,702,596,797
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 8,618,412,745,127 8,698,062,628,524 8,515,096,644,136 8,471,489,543,599
1. Các khoản phải thu dài hạn 122,984,524,117 215,766,044,869 128,400,304,638 126,152,975,742
2. Tài sản cố định 6,111,058,889,730 6,117,228,150,477 6,044,520,750,744 5,872,439,943,319
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 1,135,851,321,180 1,071,643,226,621 1,056,043,753,134 998,677,735,005
5. Đầu tư tài chính dài hạn 348,887,260,995 351,039,571,838 344,929,847,457 523,757,157,557
6. Tài sản dài hạn khác 899,630,749,105 942,385,634,719 941,201,988,163 950,461,731,976
     Tổng cộng tài sản 9,956,996,293,895 9,842,854,776,513 10,831,269,035,585 10,856,790,353,080
     I - NỢ PHẢI TRẢ 7,069,612,277,786 7,028,247,705,857 7,028,091,088,367 6,913,177,206,590
1. Nợ ngắn hạn 1,241,012,575,659 1,235,609,179,287 1,273,916,341,104 1,302,338,412,656
2. Nợ dài hạn 5,828,599,702,127 5,792,638,526,570 5,754,174,747,263 5,610,838,793,934
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,887,384,016,109 2,814,607,070,656 3,803,177,947,218 3,943,613,146,490
I. Vốn chủ sở hữu 2,887,384,016,109 2,814,607,070,656 3,803,177,947,218 3,943,613,146,490
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 9,956,996,293,895 9,842,854,776,513 10,831,269,035,585 10,856,790,353,080