Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2018 2019 2020 2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 175,430,108,300 182,754,314,900 164,649,522,350 234,868,253,568
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 20,000,000
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 175,430,108,300 182,734,314,900 164,649,522,350 234,868,253,568
   4. Giá vốn hàng bán 162,597,209,156 168,838,053,611 151,539,012,465 224,144,240,979
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 12,832,899,144 13,896,261,289 13,110,509,885 10,724,012,589
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,439,291,441 78,778,180 297,068,533 139,591,093
   7. Chi phí tài chính 1,880,755,010 333,428,714 440,626,919 742,525,204
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 186,835,296 39,694,468 300,000,000
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 3,153,273,401 3,352,968,918 4,212,243,139 3,127,265,249
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,581,309,641 10,064,172,085 10,497,441,630 10,651,863,276
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -343,147,467 224,469,752 -1,742,733,270 -3,658,050,047
   12. Thu nhập khác 1,693,135,389 909,127,415 3,047 72,992
   13. Chi phí khác 134,902,054 1,789,926,935 399,187,227 37,470,033
   14. Lợi nhuận khác 1,558,233,335 -880,799,520 -399,184,180 -37,397,041
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,215,085,868 -656,329,768 -2,141,917,450 -3,695,447,088
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 176,536,553 292,662,188
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,215,085,868 -656,329,768 -2,318,454,003 -3,988,109,276
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số -107,645
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 1,215,193,513 -656,329,768 -2,318,454,003 -3,988,109,276
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 123 -66 -235 -403
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 123 -66 -235 -403
   21. Cổ tức