Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,175,124,819,138 795,168,991,794 862,904,392,285 888,418,565,790
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 4,470,135,762 261,577,420
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,175,124,819,138 795,168,991,794 858,434,256,523 888,156,988,370
   4. Giá vốn hàng bán 1,187,396,543,150 775,609,276,800 834,230,624,504 846,714,154,048
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -12,271,724,012 19,559,714,994 24,203,632,019 41,442,834,322
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 3,990,589,869 4,602,602,081 6,851,876,368 3,643,602,463
   7. Chi phí tài chính 2,369,730,926 2,379,893,391 1,145,889,731 1,092,202,125
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 3,751,562,549 3,910,564,258 2,803,541,701 2,359,928,103
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 5,970,648,976 8,598,204,927 12,825,282,778 13,851,881,754
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,754,647,165 5,537,501,818 9,142,431,722 5,466,002,675
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -18,376,161,210 7,646,716,939 7,941,904,156 24,676,350,231
   12. Thu nhập khác 511,668,533 351,210,634 640,995,964 167,932,630
   13. Chi phí khác 13,000,000 156,177,565
   14. Lợi nhuận khác 498,668,533 351,210,634 640,995,964 11,755,065
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -17,877,492,677 7,997,927,573 8,582,900,120 24,688,105,296
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 193,391,905 1,604,608,561 306,114,409 5,149,797,642
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -18,070,884,582 6,393,319,012 8,276,785,711 19,538,307,654
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -18,070,884,582 6,393,319,012 8,276,785,711 19,538,307,654
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -861 304 930
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 394
   21. Cổ tức