Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Quý 3-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 13,508,766,520,781 12,993,655,022,338 13,553,150,161,145 14,051,370,667,961
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 313,982,183,551 319,041,387,773 417,773,709,525 210,125,585,524
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 108,550,000,000 18,095,476,646 16,730,283,584 18,829,150,903
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 11,104,529,921,146 10,507,213,951,407 11,246,550,653,762 11,891,446,697,594
4. Hàng tồn kho 1,810,074,484,011 1,974,844,669,189 1,674,830,818,156 1,774,367,563,217
5. Tài sản ngắn hạn khác 171,629,932,073 174,459,537,323 197,264,696,118 156,601,670,723
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 2,387,852,398,216 2,340,724,535,467 2,366,115,422,727 2,394,878,972,129
1. Các khoản phải thu dài hạn 55,991,881,069 58,080,484,697 71,085,088,570 87,164,828,720
2. Tài sản cố định 1,432,687,082,271 1,395,999,273,577 1,393,625,987,458 1,370,387,573,148
3. Bất động sản đầu tư 51,046,757,358 50,312,909,676 37,052,127,561
4. Tài sản dở dang dài hạn 41,018,784,466 36,025,920,116 52,635,920,455 111,562,922,129
5. Đầu tư tài chính dài hạn 362,798,096,461 368,618,501,936 364,988,582,933 373,694,802,848
6. Tài sản dài hạn khác 495,356,553,949 430,953,597,783 433,466,933,635 415,016,717,723
     Tổng cộng tài sản 15,896,618,918,997 15,334,379,557,805 15,919,265,583,872 16,446,249,640,090
     I - NỢ PHẢI TRẢ 12,967,227,993,176 12,310,516,270,671 12,350,854,685,024 12,813,682,325,752
1. Nợ ngắn hạn 12,292,906,353,571 11,625,838,459,903 11,624,661,709,235 12,079,140,428,491
2. Nợ dài hạn 674,321,639,605 684,677,810,768 726,192,975,789 734,541,897,261
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,929,390,925,821 3,023,863,287,134 3,568,410,898,848 3,632,567,314,338
I. Vốn chủ sở hữu 2,929,390,925,821 3,023,863,287,134 3,568,410,898,848 3,632,567,314,338
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 15,896,618,918,997 15,334,379,557,805 15,919,265,583,872 16,446,249,640,090