Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 44,939,428,079 37,472,658,400 40,813,835,596 35,943,226,119
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 44,939,428,079 37,472,658,400 40,813,835,596 35,943,226,119
   4. Giá vốn hàng bán 25,109,279,522 25,465,411,385 30,604,573,731 25,641,165,285
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 19,830,148,557 12,007,247,015 10,209,261,865 10,302,060,834
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 219,144,233 56,136,895 184,192,747 261,173,469
   7. Chi phí tài chính -29,487,924
     - Trong đó: Chi phí lãi vay -29,487,924
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 6,827,528,175 5,270,456,100 6,570,057,150 6,710,693,523
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 590,420,531 1,164,143,319 985,551,251 1,243,459,714
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 12,660,832,008 5,628,784,491 2,837,846,211 2,609,081,066
   12. Thu nhập khác 84,320,000 38,610,646 5,108,134
   13. Chi phí khác
   14. Lợi nhuận khác 84,320,000 38,610,646 5,108,134
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12,745,152,008 5,667,395,137 2,842,954,345 2,609,081,066
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 768,010,250 365,407,107 255,767,017 256,942,353
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 11,977,141,758 5,301,988,030 2,587,187,328 2,352,138,713
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 11,977,141,758 5,301,988,030 2,587,187,328 2,352,138,713
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức