Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 54,219,216,718 66,511,168,229 99,566,667,245 66,084,397,789
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 686,880,813 678,876,188 176,260,063 402,698,542
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 8,019,473,633 1,457,845,239 2,465,981,031 1,947,232,732
4. Hàng tồn kho 43,890,627,117 60,541,276,627 91,499,632,441 62,022,965,882
5. Tài sản ngắn hạn khác 1,622,235,155 3,833,170,175 5,424,793,710 1,711,500,633
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 55,860,044,502 53,057,315,754 51,693,835,505 51,462,701,103
1. Các khoản phải thu dài hạn 44,000,000 8,000,000
2. Tài sản cố định 25,907,091,271 22,767,209,621 21,068,611,359 19,681,915,142
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 142,555,273 488,009,818 812,861,636 1,602,861,636
5. Đầu tư tài chính dài hạn 29,742,466,140 29,742,466,140 29,742,466,140 30,144,956,140
6. Tài sản dài hạn khác 23,931,818 51,630,175 69,896,370 32,968,185
     Tổng cộng tài sản 110,079,261,220 119,568,483,983 151,260,502,750 117,547,098,892
     I - NỢ PHẢI TRẢ 190,982,584,998 218,615,773,892 257,567,687,405 233,711,268,428
1. Nợ ngắn hạn 166,792,204,756 206,101,256,803 240,886,448,219 218,391,080,121
2. Nợ dài hạn 24,190,380,242 12,514,517,089 16,681,239,186 15,320,188,307
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU -80,903,323,778 -99,047,289,909 -106,307,184,655 -116,164,169,536
I. Vốn chủ sở hữu -80,903,323,778 -99,047,289,909 -106,307,184,655 -116,164,169,536
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 110,079,261,220 119,568,483,983 151,260,502,750 117,547,098,892