Kết quả hoạt động kinh doanh / CTCP Thiết bị Điện Gelex (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5,474,270,323,436 4,654,241,508,250
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 42,291,659,121 34,222,040,066
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 5,431,978,664,315 4,620,019,468,184
   4. Giá vốn hàng bán 4,853,048,431,566 4,075,651,299,232
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 578,930,232,749 544,368,168,952
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 77,309,951,915 225,054,490,905
   7. Chi phí tài chính 238,744,990,927 231,789,288,244
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 164,340,135,211 171,852,204,704
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 20,772,764,981 52,182,082,142
   9. Chi phí bán hàng 105,412,936,140 84,174,363,923
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 112,581,719,056 92,873,575,182
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 220,273,303,522 412,767,514,650
   12. Thu nhập khác 6,952,199,452 4,898,810,423
   13. Chi phí khác 536,960,839 2,367,026,842
   14. Lợi nhuận khác 6,415,238,613 2,531,783,581
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 226,688,542,135 415,299,298,231
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 48,582,282,556 54,607,503,215
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1,021,128,667 -286,443,568
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 177,085,130,912 360,978,238,584
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 24,866,532,555 31,650,211,075
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 152,218,598,357 329,328,027,509
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 507 1,484
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức